Vergunningen

Bedrijven moeten zich regelmatig aanpassen aan economische veranderingen. Maar ook de wetgeving  blijft niet hetzelfde. Zelfs vergunningen voor onbepaalde tijd verouderen snel. Sinds 1 oktober 2010 worden de milieuvergunningen afgegeven op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, kortweg Wabo – de omgevingsvergunning.  Deze vergunning vervangt verschillende ‘oude’ vergunningen, zoals de bouwvergunning, milieuvergunning, sloopvergunning, gebruiksvergunning, aanlegvergunning of kapvergunning.

SurroundConsult beoordeelt vergunningen, analyseert de knelpunten, regelt nodige aanpassingen en helpt in geval van mogelijke handhaving. Wij informeren onze klanten over aanpassingen van de wetgeving  die voor hun van belang zijn. Bedrijven krijgen inzicht in deze ontwikkelingen  en kunnen hierop tijdig anticiperen.

SurroundConsult verzorgt de complete procedure van vergunningverlening,  inclusief inpasbaarheid in het bestemmingsplan, onderzoeken, de aanpassing van bestemmingsplan, coördinatie en contacten met het bevoegd gezag.

Onderzoeken

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen, het verbeteren van infra en vergunningverlening moeten diverse milieuaspecten worden onderzocht. Het gaat om de volgende aspecten:

Bouwakoestiek

In geval van realisatie van nieuwe gebouwen of bij herstructurering en functieverandering, moeten veel milieu- en RO-aspecten beschouwd worden. De vraag is welke aspecten, in welk stadium van het project en hoe uitgebreid. Wij leveren bouwadvies op maat: de nodige aanpassingen van het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, geveltechniek, milieumaatregelen en duurzaamheid.

Hierdoor garandeer je een goed woon- en werkcomfort, lagere energiekosten en een betere leefomgeving. Wij ondersteunen, adviseren, verzorgen contacten met overheden en we voeren de nodige (milieu)onderzoeken uit. Indien nodig verzorgen wij eventuele opleveringsmetingen.

Wij zijn gericht op innovatieve, maar reële en uitvoerbare oplossingen die meerwaarde biedt voor een bouwproject.

Geluidwerende bouwkundige voorzieningen
Bouwakoestiek is gericht op het weren en verzwakken van ongewenste geluiden. Dat wordt gedaan door een ontwerp en een juiste uitvoering van een gevel. Veel aspecten zijn hier van belang, zoals contact- en luchtgeluid, installatiegeluid, isolatie en absorptie, geluid van buiten, maar ook binnen een gebouw. Een combinatie van deze factoren bepaalt de akoestische kwaliteit in een woning, kantoor, schoollokaal etc. De eisen met betrekking tot bouwakoestiek zijn opgenomen in het Bouwbesluit.

Geluidwering gevels
Een onderzoek naar geluidwerende voorzieningen is meestal nodig bij nieuwbouwprojecten, maar wordt ook vaak uitgevoerd bij sanering of gevelisolatie van bestaande woningen. Dat kan de juiste beglazing, gevel- of dakconstructie of ventilatie zijn.

Ruimteakoestiek
Inrichting van ruimtes met gebruik van harde materialen kan leiden tot slechte ruimteakoestiek. Door reflectie kan de spraakverstaanbaarheid sterk verslechteren. Wat gewenst is, is afhankelijk van de omvang van een ruimte en de functie daarvan. Het juiste gebruik van absorberende materialen biedt in meeste gevallen een oplossing. In het geval van concertgebouwen of theaters kan dit iets ingewikkelder zijn.

Ter bepaling van het optredende geluidniveaus en/of maatregelen kan SurroundConsult een akoestisch onderzoek of geluidsmetingen uitvoeren.

Procedures

SurroundConsult biedt ondersteuning bij de gehele procedure van vooroverleg tot het opstellen van een definitieve beschikking. Hierin hebben wij ruime ervaring en een up-to-date kennis van de wet- en regelgeving. De ondersteuning kan betrekking hebben op het opstellen van beleid, vergunningverlening, het afhandelen van ingediende meldingen Activiteitenbesluit of vergunningaanvragen, begeleiding van handhavingstrajecten of de milieuaspecten bij bestemmingsplannen of beroepsprocedures.

Afhankelijk van de beoogde ontwikkelingen adviseren wij over de te volgen procedures en wij verzorgen de contacten met het bevoegd gezag en de belanghebbenden.

Wij bieden onze opdrachtgevers advisering en begeleiding bij wijziging van de milieuwetgeving. Wij leveren ook informatie over relevante aspecten op het gebied van milieu, ruimtelijke ordening en ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomstige Omgevingswet.

Detachering

Bent u op zoek naar een tijdelijke kracht of (senior) projectleider op het gebied van milieu, vergunningen of ruimtelijke ordening? Heeft u een flexibele personeelsoplossing voor zowel tijdelijke als structurele functies nodig?

SurroundConsult richt zich op het projectmatig beschikbaar stellen van kennis, expertise en vaardigheden op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Dit kan zowel op detacheringsbasis als op basis van een specifieke adviesopdracht.

De afgelopen jaren hebben we al veel projecten succesvol uitgevoerd voor opdrachtgevers zoals:

 • Gemeente Vught
 • Gemeente Uithoorn
 • Gemeente Barneveld
 • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Omgevingsdienst Brabant-Noord
 • Omgevingsdienst Regio Utrecht
 • Omgevingsdienst Regio Nijmegen
 • Omgevingsdienst De Vallei
 • RUD Utrecht

Omgevingswet en geluid

In het nieuwe stelsel wordt geluid sterk gekoppeld aan het omgevingsplan. Daarin moeten regels komen voor de bescherming tegen geluid van verkeer, evenementen en bedrijfsactiviteiten.

Bedrijven en GPP’s

Dat geldt ook voor bedrijven op een industrieterrein met een geluidproductieplafond (hierna GPP) – huidig gezoneerde industrieterrein. Direct na de invoering van de omgevingswet kunnen de bruidsschat[1] en de planologische regels van belang zijn. Maar daarna kan de structurele aanpassing komen. Geluidproductieplafonds voor industrieterreinen moeten door de gemeenteraad vastgesteld worden als onderdeel van het omgevingsplan (omgevingswaarde).

In het geval van industrieterreinen gaat het niet alleen om andere systematiek, maar ook om de invoering van de Europees geharmoniseerde dosismaten Lden en Lnight. Het is van belang om de huidige geluidsruimte op gezoneerde industrieterreinen in beginsel beleidsneutraal over te zetten naar de GPP’s. In het Aanvullingsbesluit geluid Omgevingswet is de wijze waarop dit moet gebeuren opgenomen.

De nieuwe wetgeving geldt niet alleen voor gezoneerde industrieterreinen. Ook voor bedrijventerreinen of andere gebieden waar bedrijven zich mogen vestigen moeten regels voor activiteiten in het omgevingsplan opgenomen worden.

Wij bieden ondersteuning bij mogelijke geluidsaspecten van de invoering van de omgevingswet: het bepalen van de basisgeluidsemissie en de geluidaandachtsgebieden (op basis van een rekenmodel), het opstellen van een omgevingsvisie en omgevingsplan, het bepalen van de GPP’s voor het industrieterrein, het opnemen van de omgevingswaarden in het omgevingsplan of het formuleren van beleid op het gebied van geluid.

Verkeer

De systematiek van geluidproductieplafonds geldt al vanaf 2012 voor de Rijksinfrastructuur. Onder de Omgevingswet vallen ook de provinciale wegen. Voor gemeentelijke wegen en lokale spoorwegen is gekozen voor een andere benadering – een basisgeluidsemissie. Dat is in beginsel de bestaande geluidssituatie bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Op basis daarvan moet de geluidsbelasting vanwege deze (spoor)wegen gemonitord worden. En monitoring is gekoppeld aan een verlichting om te overwegen of het treffen van geluidbeperkende of geluidwerende maatregelen mogelijk is.

De basisgeluidsemissie is ook een basis voor het bepalen van de geluidaandachtsgebieden, die de bekende zones van een (spoor)weg vervangt. De geluidaandachtsgebieden worden vastgelegd in het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO).

Omgevingsplannen

Een omgevingsplan is bedoeld om een specifiek doel te bereiken: evenwichtige toebedeling van functies aan locaties. Bij de meeste ontwikkelingen in de omgeving speelt geluid een belangrijke rol als het gaat om de leefkwaliteit. In het nieuwe stelsel wordt deze problematiek nadrukkelijk aan omgevingsplannen gekoppeld. Geluid speelt namelijk een lokale rol. In het omgevingsplan moet de gewenste akoestische kwaliteit vastgelegd worden. Dat betekent dat er beleidsmatige keuzes gemaakt moeten worden over bedrijfsmatige activiteiten in het algemeen of op specifieke locaties, verdeling van geluidsruimte, cumulatie van geluid, het beschermen van geluidsgevoelige gebouwen tegen geluid door activiteiten, afwijkende waarden voor bedrijventerreinen, gemengde of agrarische gebieden of laagfrequent geluid.

In het omgevingsplan kunnen ook regels opgenomen worden met betrekking tot specifieke situaties, zoals het laden en lossen of de gebruiksruimte van bedrijven op specifieke locaties.

Daarbij moet rekening gehouden worden met geluidsgevoelige gebouwen en activiteiten waarvoor geen uitzonderingen of afwijking van standardwaarden toegestaan is.

[1] Onder de Omgevingswet verhuist een aantal regels van het Rijk naar gemeenten en waterschappen. Het Rijk zorgt er met het Invoeringsbesluit voor dat deze regels automatisch in het omgevingsplan of de waterschapsverordening komen. Dit heet ook wel de ‘bruidsschat’.

Ruimtelijke ordening en milieu

Bij ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies, stellen wij een integraal milieuadvies op. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een milieuparagraaf of ruimtelijke onderbouwing van bestemmingsplannen. Ook stellen wij de milieuregels op van het bestemmingsplan en de vereisten over de vertaling daarvan op de verbeelding. Wij beoordelen of de voorgenomen activiteit in het vigerende bestemmingsplan past. Als u dit wenst geven we aan welke aanpassingen nodig zijn en welke procedure (inclusief planning) daarvoor het beste is.

Wij leveren milieuonderzoeken, onderbouwingen van ruimtelijke plannen en besluiten, beschouwen eventuele risico’s en begeleiden het proces van initiatiefneming tot de vaststelling van een aangepast bestemmingsplan.

Op uw verzoek begeleiden we u ook in het geval van bezwaar en beroep.

Geluidsmetingen

‘Meten is weten’… maar je moet weten wat je meet. Door het meten van geluid kunnen mogelijke hinder in de omgeving of effecten van maatregelen bepaald worden. Metingen worden gevraagd voor handhaving, bij evenementen, bouwwerkzaamheden, klachten of overlast van verkeer.

Onderstaand leest u enkele voorbeelden van metingen die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • Omgevingsgeluid: weg- en spoorverkeerslawaai
 • Controlemetingen bij oplevering van nieuwbouw (geluidwering, nagalmtijden, lucht- en contactgeluidsisolatie, installatiegeluid)
 • Controlemetingen sanering van bestaande woningen
 • Metingen van bedrijfsactiviteiten (bepalen bronvermogen van geluidsbronnen of metingen bij omliggende woningen)
 • Metingen van/bij horeca en evenementen
 • Metingen en monitoring van bouwwerkzaamheden
 • Metingen van geluidsoverlast in woningen, bijvoorbeeld bij burenlawaai of klachten over bedrijfsactiviteiten/horeca).

Wij beschikken hiervoor over geschikte apparatuur en expertise. Metingen worden gevraagd voor handhaving, bij evenementen, bouwwerkzaamheden, klachten of overlast van verkeer.

Trainingen

SurroundConsult kan u ook cursussen op maat aanbieden over geluidsmetingen en onderwerpen zoals bijvoorbeeld: